DÜZELTME İHALE İLANI
DOĞANYURT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Doğanyurt İlçesi  Düzağaç – Düz Köy Grup yolunun Malzi köprüsünden başlayarak 3 km beton yol yapım işi
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18.MADDESİ (AÇIK İHALE USULÜ) HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR.
 
11. İdarenin
 
  1. Adı
: Doğanyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği
  1. Adresi
: Hükümet Konağı Kat 2 K.H.G.Birliği Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası
: (0366) 843 11 30
  (0366) 843 12 93 - Faks
2. İhale konusu yapım işinin
 
  1. İhalenin (işin) Adı

: Doğanyurt İlçesi  Düzağaç – Düz Köy Grup yolunun Malzi köprüsünden başlayarak 3 km beton yol yapım işi

b)   İşin Niteliği, türü, miktarı

:  Doğanyurt İlçesi  Düzağaç – Düz Köy Grup yolunun Malzi köprüsünden başlayarak 3 km beton yol yapım işi

b) Yapılacağı yer
: Doğanyurt Düzağaç –Düz Köy Grup yolu
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer teslim tarihinden itibaren  90  takvim günüdür.
3. İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve Saati
: Doğanyurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu
: 16/08/2018 Tarih ve  Saat  14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklar, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. ve 12.  maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.11 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.12 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.13 Bu şartnamede belirtilen yerli istekli ispatı için Yapım/ Mal/Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
4.1.14 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
4.1.15 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3), (.4.1.4), (4.1.7), (4.1.11), (4.1.14) (4.1.15) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Boş bırakılmıştır.
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:
Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vermesi.      
Taahhüt Olarak İstenen Teknik Personel
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi veya İnşaat Tek.
---------
 
 
4.3.3. Makine ekipman ile ilgili belgeler:
Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi vermesi.
Taahhüt Olarak İstenen Yapı Araçları
S. No
Cinsi
Adedi
Kapasitesi
1
Beton Mikseri
2
-----
 
 
 
 
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6. İhale dokümanı Doğanyurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü adresinde görülebilir  ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  İhale Dokümanı bedeli T.C. Ziraat Bankası Doğanyurt Şubesi TR 7500 0100 1702 2842 5590 5014 nolu KÖYDES Vadesiz hesabına yatırılacaktır.
7. Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere verilebilecektir. Başvurular bizzat yapılacak ve posta… vb yollarla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
8. İstekliler tekliflerini,  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat  sözleşmesi imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.
Birliğimiz 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHGB İhale Yönetmeliğine tabidir. Birlik Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere  ilanen duyurulur. 09/08/2018                                                                    
 
 
 
 
               Mehmet AZAK
                Birlik Müdürü